Bankructwo, proces złożony

Bankructwo, proces złożony

Bankructwo w języku potocznym, to niewypłacalność w języku ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. 2019, poz. 498 ze zmianami). Przepisy tej ustawy zostają w znaczący sposób zmodyfikowane przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1802).

Zmiana przepisów dotyczy zarówno upadłości przedsiębiorców, jak upadłości tzw. konsumenckiej, czyli upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Blog rodzi się właśnie w dniu wejścia w życie tych zmodernizowanych norm prawa upadłościowego.

Bankructwo to proces złożony, w którym zaangażowane są interesy dłużnika niewypłacalnego w nie mniejszym stopniu, jak interesy jego wierzycieli. Upadłość jest zatem instytucją prawną, która w chroni interesy dłużnika, który stał się bankrutem, jak też interesy wierzycieli tegoż dłużnika.

Wielokrotnie podejmowałem polemikę z głoszonym poglądem, że jeśli dłużnik stał się niewypłacalny, to sytuacja ta przekreśla definitywnie szanse jego wierzycieli na zaspokojenie roszczeń. Bronię przekonania, że o ile dłużnik w chwili ogłoszenia upadłości posiada jeszcze realny majątek, to wierzyciele znajdują się w sytuacji korzystniejszej, niż wierzyciel prowadzący egzekucje komorniczą kierowaną do majątku dłużnika.

Mam nadzieję, że będę miał okazję szerzej wyjaśnić, na czy polega wyższość upadłości nad egzekucją komorniczą. W tym miejscu ograniczę się do stwierdzenia, że upadłość daje wierzycielom większe możliwości zaspokojenia roszczeń przy znacznie mniejszym zaangażowaniu procesowym i finansowym.

Będziemy również podejmowali dyskusję z Państwem na temat różnych aspektów upadłości.

Upadłość to proces, w którym uczestniczą wierzyciele w formie pasywnej – są uczestnikami postępowania, zainicjowanego przez dłużnika. Wierzyciele mogą też przyjąć rolę aktywną, doprowadzając do ogłoszenia upadłości dłużnika. Upadłość dłużnika inicjowana przez wierzyciela staje się wówczas istotnym instrumentem windykacyjnym. Wierzyciel, zamiast kosztownego i żmudnego, obarczonego wielorakim ryzykiem, procesu sądowego, a w następnej kolejności nie mniej kosztownej i ryzykownej egzekucji, wszczyna postępowanie sądowe, które łączy w sobie funkcję stwierdzenia jego roszczeń i z funkcją ich egzekwowania.

Podobnie problem ten przedstawia się w upadłości tzw. konsumenckiej. Jeżeli inicjuje ją dłużnik niewypłacalny, uruchamia jej funkcję ochronną. Celem bowiem tego postępowania jest przede wszystkim umorzenie jego długów.

W pewnych jednak sytuacjach, postępowanie może wszcząć wierzyciel, wówczas zmienia ono swoją funkcję, co skutkuje utratą przez dłużnika na wiele lat możliwości oddłużenia.

Tak więc zagadnieniom upadłości będziemy przyglądali się z różnych stron, pokazując jej jasne i ciemne strony dla bankruta i jego wierzycieli.

Mariusz Stanisław Mateusz Trela