Quidquid agis prudenter agas et respice finem

Cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i myśl o wyniku.

Owidiusz

 

Niewypłacalność a upadłość

Niewypłacalność i upadłość to pojęcia na pozór podobne, w rzeczywistości jednak są to instytucje o odmiennej naturze prawnej. Dowodzi tego chociażby sposób uregulowania tych kwestii w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498, dalej PU), Zgodnie jej art. 21. ust. 1.ustawy Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Podstawa do ogłoszenia upadłości jest z kolei wyrażona w art. 10 Prawa upadłościowego, który stanowi, że upadłość ogłasza się w stosunku do Dłużnika, który stał się niewypłacalny.

Koronawirus a bankructwo przedsiębiorcy

Epidemia, jak każde inne zjawisko zakłócające relacje biznesowe, niesie z sobą poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorcy. Zagrożeniem jest utrata płynności finansowej, utrata majątku, powstanie stanu niewypłacalności, w języku potocznym określanego mianem bankructwa.

Bankructwo, proces złożony

Bankructwo w języku potocznym, to niewypłacalność w języku ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. 2019, poz. 498 ze zmianami). Przepisy tej ustawy zostają w znaczący sposób zmodyfikowane przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1802).